ROVINJ Na Cuvima u tijeku zemljani radovi, a na još dvije lokacije iskopi za povratni tlačni cjevovod